Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Behoudens een schriftelijke overeenkomst waarin uitdrukkelijk wordt afgeweken van de onderhavige algemene voorwaarden , worden alle opdrachten aan het Vervolmakingscentrum voor lassers vzw, met sociale  zetel Antoon van Osslaan 1, Pb 4 , 1120 Neder-over-Heembeek,  slechts aanvaard en uitgevoerd onder de hierna volgende voorwaarden.
Deze voorwaarden worden geacht door de opdrachtgever gekend en aanvaard te zijn onder verzaking aan de eigen algemene voorwaarden en worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen beide partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de opdracht bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld, maar ook voor alle daaropvolgende opdrachten en overeenkomsten .
Indien de partijen voor 1 of meer welbepaalde opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of van gedeelten daarvan , blijven de voorwaarden tussen de partijen van kracht voor wat betreft de vorige of verdere offertes, opdrachten en overeenkomsten .
2. Offerte
Alle offertes en prijslijsten van het VCL zijn geheel vrijblijvend, louter indicatief en niet-bindend. Een prijslijst kan in geen geval als een aanbod of voorstel tot contract aan het VCL beschouwd worden .
De geldigheidsduur van een offerte is beperkt tot 30 dagen .
3. Prestaties en diensten
Onder prestaties en diensten geleverd door het VCL worden  service, opleiding, certificatie en alle activiteiten begrepen die kaderen in de missie van het VCL , zoals bepaald in haar statuten van mei 2004 ; met name :
• Bedrijven helpen op gebied van lassen
• Lassers te vormen alsook specialisten , technologen en ingenieurs in de lastechniek
• Andere lasopleidingen te actualiseren zoals voor monitoren, instructeurs, leraren en meestergasten
• Deel te nemen en mee te werken aan de ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitscontroles op producten en lasmateriaal
4. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand :
• Bij ondertekening van een contract tussen VCL en de klant
• Via een webinschrijving van de klant op de website van het VCL
• Via een aanvraag per mail van de klant ,  een specifiek bestelorder of goedkeuring van een offerte door de klant.
• Bij aanvaarding van een bestelbon per mail of per post
• Via een mailinschrijving
5. Annulering
Bij annulering door de klant  van een  overeenkomst of inschrijving behoudt het VCL zich het recht voor om een annuleringskost aan te rekenen. Annuleren kan kosteloos tot 30 kalenderdagen voor de start van de overeenkomst. Nadien gelden specifieke voorwaarden voor wijzigen en annuleren.
  • Voor het verplaatsen van datum of locatie geldt dat een wijziging voor start van de opleiding €200 kost.
  • Een overeenkomst annuleren kost tussen 29-15d voor start 50%, tussen 14-8 dagen voor start 75% en binnen de 7d. voor start 100% van de overeengekomen kostprijs.
  • Datum, deelnemer of locatie wijzigen omwille van een gewettigde afwezigheid (vb. doktersbriefje, overlijden, …) kan steeds kosteloos.
6. Prijs
Alle diensten van het VCL zijn vrijgesteld van BTW overeenkomstig art 44 par 2.4 van het BTW wetboek.
Alle prijzen worden vermeld in €
De klant wordt voorafgaand geïnformeerd van de verschillende prijscomponenten hetzij via een offerte, algemene prijslijsten op de website , of mail .
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte of prijszetting, is het verbruik van basismaterialen , toevoegmateriaal ,lasgassen , apparatuur en hulpmiddelen in de prijs begrepen met uitzondering van :
• Materialen bestemd voor het lassen van proefstukken voor PQR’s of LMK’s
• Koperlegeringen voor opleiding en certificatie brazeren
• Exotische basis-en toevoegmaterialen zoals duplex RVS , superaustenieten , nikkel-, titaan-en magnesiumlegeringen .
• Standaard materialen , in extreme, weinig voorkomende diameters of diktes
• Toevoegmateriaal van het type FM4-FM6
Voor het wijzigen van de facturatiegegevens nadat de factuur werd opgemaakt wordt er een administratieve kost van €30 aangerekend.
7. Betaling
Alle facturen van VCL vzw zijn door de opdrachtgever contant betaalbaar. Bij laattijdige betaling is vanaf de 30e  dag na de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke in gebreke stelling :
Een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan 1 % per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd
Een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 € als schadebeding.
Bovendien heeft de opdrachtnemer recht op de vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten , overeenkomstig de Belgische wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Bij iedere laattijdige betaling houdt het VCL zich het recht voor om de diensten aan haar klant te staken of op te schorten .
Facturen kunnen enkel bij aangetekend schrijven binnen een termijn van 15 werkdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum , -nummer en een gedetailleerde motivering geprotesteerd worden .
8. Uitvoering van diensten
Alle verbintenissen die het VCL aangaat , worden in de regel beschouwd als een inspannings-en niet als een resultaatsverbintenis . Het VCl zal haar opdracht steeds ter goeder trouw en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren .
9. Hardship en overmacht
VCL is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen , veroorzaakt door overmacht of hardship.
In geval van overmacht staat het VCL vrij om :
• De nakoming van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten
• De uitvoeringstermijn en prijs te herzien
• De overeenkomst te beëindigen , door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat sprake kan zijn van enige schadevergoeding
Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship : alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar en onvermijdbaar waren en die verregaande implicaties hebben op de financiële een praktische haalbaarheid van de realisatie van de opdracht, zoals ondermeer ( niet limitatief) brand, breuk, personeelstekort, ziekten , stakingen,
10. Personeels-af/aanwerving door de opdrachtgever
Het is de opdrachtgever verboden het personeel van vzw VCl af-respectievelijk  aan te werven of gebruik te maken van hun diensten , tenzij mits een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van vzw VCL.
Inbreuk op dit artikel zal van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding aan vzw VCL gelijk aan tweemaal het bruto jaarsalaris aan VCL vzw van het betrokken personeelslid.
11. Vertrouwelijkheid
VCL verbindt zich er toe ten allen tijde vertrouwelijk om te springen met alle persoonsgegevens van opdrachtgevers en hun werknemers. In geen enkel geval zullen persoonsgegevens of persoonsgebonden certificaten doorgegeven worden aan derden .
12. Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op alle opdrachten uitgevoerd door VCL vzw .
Alle mogelijke betwistingen tussen VLC vzw en haar opdrachtgever zullen in eerste instantie in de minnen geregeld worden . Bij gebrek of onvermogen tot een minnelijke schikking , zal het geschil voorgelegd worden aan de rechtbanken  van Brussel, welke uitsluitend bevoegd zijn .

Privacyverklaring

De kwaliteit van de dienstverlening en service naar de klant is voor VCL cruciaal, inclusief jouw privacy en die van je medewerkers. In het kader van het verstrekken van opleiding en het organiseren van certificatiemomenten zijn wij genoodzaakt persoonsgegevens bij te houden.
In deze privacyverklaring willen we op een heldere en transparante manier informeren over de gegevens die we verzamelen, waarom we die verzamelen en hoe we de privacy van jouw en je medewerkers waarborgen.

Privacyverklaring